मिति: २०७५/६/१५

सूचीदर्ता आह्वानसम्बन्धी सूचना

यस संस्थामा आ.व. २०७५/७६ को लागि आवश्यक निम्नानुसारको सामानहरु आपूर्ति गर्न तथा मर्मत गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्तव्यक्ति, फर्म, कम्पनीएवं संस्थाहरु ले आ.व. २०७५/७६ को लागिसूचीदर्ताको लागि यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशितभएको मिति ले १५(पन्ध्र) दिनभित्र यस संस्थाको दर्ता शाखामा निवेदन गराउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साम्रागीको विवरणः

१.मसलन्द तथा कार्यालय सामान ।
३. मेसिनरी उपकरण (कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, फोटोकपी मेसिन,      क्यामरा, यू.पी.एस. तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान ।
५.फर्निचर मर्मत ।
७.निमार्ण सामाग्री/निमार्ण कार्य
९. पत्रपत्रिकातथा पुस्तक ।
११.अडिट सम्बन्धी कार्य ।
१३. त्रिपालतथापाल
१५. होटेल सेवा
१७. इमेल इन्टरनेट सम्बन्धी सर्भिस ।
१९. अडिट सम्बन्धी कार्य ।
२. इलेक्ट्रिक सामान ।
४. डिजाइन तथा छपाई सम्बन्धी कार्य ।
६. काठ तथा स्टिलकाफर्निचर एवं फनिसिङ्गका सामग्रीहरु
८. सवारी साधन (मोटर, मोटारसाइकल र साइकल) का पार्टपूर्जाहरु ।
१०. प्लम्बिङ सम्बन्धीएवं रंगरोगनसम्बन्धी सामग्रीहरु ।
१२. खाद्यान्न/पिउने पानी/ग्यास
१४. हवाई टिकट
१६. इन्सुरेन्स (मोटर, भावन,औषधीतथा दुर्घटना
१८. मेडिसियन आपूर्तिकर्ता
२०. निमार्ण सामाग्री/निमार्ण कार्य

मर्मततर्फ:
१. सवारी साधन (मोटर, मोटारसाइकल र साइकल) मर्मत ।
२. मेसिनरी उपकरण (कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, फोटोकपी मेसिन, क्यामरा, यू.पी.एस…..इयर कण्डिसन आदि मर्मत ।
३. भवन तथा भौतिक संरचना रंगरोगन आदि मर्मत ।
४. इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु मर्मत ।
५.फर्निचर मर्मत ।

दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेकागजातहरु :
१. फर्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
२. स्थायी लेखानम्बर र मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
३. आ.व. २०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४.आवेदन इमेलबाट समेत गर्न सकिने छ ।

माथि उ ल्लेखित सामान आपूर्ति, मर्मत र सेवासम्बन्धी कार्यको लागि प्रत्येक विषयगत छट्टाछुट्टै दरखास्त दर्ता गराउनु पर्नेछ । प्राप्त दरखास्तहरु स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस सस्थामा सुरक्षित रहनेछ ।

दिनेश ढकाल
प्रशासन वित्त ब्यबस्थापक