सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

सुचना प्रकाशन मिति ः .२०७९।०५।२७

यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि तपसिल अनुसारको योग्यता पुगेका इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुले बार्षिक लेखा परिक्षण सेवाको लागि सुचिकृत हुन यस कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Comments are closed.

Accessibility